הערכות של קרקע חקלאית, תעשייה, מסחר ועוד

הערכות מקרקעין ונדל"ן לא מסתכמות רק בדירות ובתים. מקרקעין הוא תחום רחב מאוד וכולל גם קרקעות חקלאיות, מבני תעשייה, מבני מסחר ועוד.

קרקעות חקלאיות

קרקע חקלאית מוערכת לרוב בהתאם לתקן 22 של מועצת שמאי המקרקעין.
כיום, קרקעות חקלאיות רבות הן בעלות פוטנציאל לשינוי ייעוד. על מנת לבחון את שוויה של הקרקע דרושה בדיקה יסודית ומעמיקה כולל הפוטנציאל העתידי לשינוי ייעוד. יש להקפיד לבדוק גם את כל הנוגע להיטלי פיתוח, היטלי השבחה, מיסים וכדומה.
במקרים מסוימים בהם משווקים קרקע חקלאית, המחיר המוצע לא מגלם את העלות האמיתית שיהיה על הרוכש לשלם בעתיד עם שינוי הייעוד, ולכן מומלץ לבצע בדיקה מקצועית שתכלול את כל ההיבטים המהותיים שקשורים לשווי הקרקע.

הערכת מבני תעשייה ומסחר

בהערכת מבני תעשייה ומסחר יש לבחון היטב את המצב התכנוני, הרישויי (היתרי בניה), והן את המצב המשפטי של המבנים. גישות מקובלות להערכת נכסים מסוג זה הן גישת היוון ההכנסות וגישת ההשוואה. בבואנו לבחון את שווי הנכס, אנו משתדלים לשלב בין הגישות, על מנת להגיע לתוצאה הנכונה ביותר האפשרית לקביעת שווי השוק של מבנה המסחר או מבנה התעשייה.
כמו כן, במידה והמבנים הינם בשכירות, יש לבדוק את תקופת חוזה השכירות. במקרים רבים חוזה השכירות משפיע על שווי הנכס באופן דרמתי, הן מבחינת זהות השוכר והן מבחינת תוקף החוזה.
לרשותכם, מידע נוסף ומפורט על הבדיקות המתבצעות בעת הערכות שווי הנכס.